Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. («η Εταιρεία») λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των δεδομένων σας, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας (εφεξής Δήλωση) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. όπως κατωτέρω περιγράφεται. Η δήλωση αυτή καταγράφει και αναλύει ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εάν και με ποιόν θα τις μοιραστούμε, πότε θα τις μοιραστούμε και με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Η Δήλωση αυτή εξακολουθεί και ισχύει ακόμα κι αν μετά τη λήξη της παροχής υπηρεσιών από την πλευρά της Εταιρείας. Θα πρέπει επίσης να αναγνωσθεί από κοινού με την Πολιτική Απορρήτου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε σχέση έχετε με εμάς, αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.


Σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες

Βασικοί σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν:
 1. Η επεξεργασία παραγγελιών με σκοπό την αποστολή των εμπορευμάτων μας σε εσάς καθώς και των αιτήσεων για δείγματα και για γενικούς διαχειριστικούς σκοπούς
 2. Η Εκπαίδευση σας και η επίλυση πιθανόν προβλημάτων στην εφαρμογή των υλικών της Εταιρείας
 3. Η διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυσης
 4. Η παροχή επιμορφωτικών και προωθητικών πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και η πληροφόρηση για τα νέα και τις δράσεις της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
Η επικοινωνία βασίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεση σας. Ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, με την υποβολή του σχετικού αιτήματος στέλνοντας το σχετικό μήνυμα στον ιστότοπο μας χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα.


Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. συλλέγει κυρίως πληροφορίες τις οποίες εσείς μας έχετε παράσχει όπως προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα απαραίτητα σε περίπτωση νοσηλείας σε κλινική, όπως στοιχεία της κλινικής και ημερομηνία επέμβασης.
Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, και της απόφασης ΑΥΣ (όπου αφορά) αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που προσκομίζετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διατηρούμε στη βάση δεδομένων της εταιρείας για την εκτέλεση της παραγγελίας υλικών, γνωστοποίηση οδηγιών και άλλων κατευθύνσεων ή ειδοποιήσεων για τη χρήση προϊόντων της Εταιρείας, διευκόλυνση της υποστήριξης στη χρήση τέτοιων προϊόντων, αποστολή πληροφοριακού υλικού και παρεμφερών σκοπών.
Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού (όπως από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης) θα χρειαστεί να διατηρήσουμε για μέγιστο χρονικό διάστημα 15 ετών, φωτογραφικό υλικό των τραυμάτων σας.  Δέσμευση της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε αποτελεί η διατήρηση των δεδομένων αυτών ανωνυμοποιημένων και παράλληλα αυστηρά φυλασσόμενων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.


Η χρήση των πληροφοριών σας

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.  θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών. Νόμιμος λόγος για την χρήση των πληροφοριών σας περιλαμβάνει ενδεικτικά περιπτώσεις κατά τις οποίες:
 • είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντα μας,
 • είναι απαραίτητο  να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για παροχή υπηρεσίας ή γενικότερα την εκτέλεση συμβατικών μας υποχρεώσεων μαζί σας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια νόμιμη υποχρέωση μας,
 • θεωρούμε  ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον, π.χ. για το σκοπό της πρόληψης ή εντοπισμού εγκληματικών πράξεων.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου για:
 • την διερεύνηση και την επίλυση παραπόνων,
 • διασφάλιση ασφάλειας κι επιχειρησιακής συνέχειας της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.,
 • διαχείριση κινδύνων,
 • βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε ή θα δημιουργήσουμε.


Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων σας

Μπορεί να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας - συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλαμβάνουμε και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε πρόσβαση στις ανακριτικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές.


Μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς

Κάθε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς Μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς θα γίνει με την προηγούμενη συναίνεσή σας. Η συναίνεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για το πώς επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα μηνύματα αυτά ή ακόμα και να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε, στέλνοντας το αντίστοιχο μήνυμα στο mail: marketing@mavrogenis.com.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα, μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα.


Με ποιόν μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας

Γενικά η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. δεν μοιράζεται με τρίτους τα δεδομένα που επεξεργάζεται. Μπορεί όμως να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους, όπου αυτό μας επιβάλλεται από τον νόμο ή απαιτείται προκειμένου για να σας προσφέρουμε (ή να σας προσφέρουν τρίτοι για λογαριασμό μας) προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει όπως (ενδεικτικά) ο ΕΟΠΥΥ.
Επίσης, μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας όπου αυτό χρειάζεται σε σχέση με την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε..
Τέλος, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας όταν έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.


Σκοπός για τον οποίο μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους και για άλλους σκοπούς όπως με συνεργαζόμενες με την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. εταιρείες (δίκτυο Coloplast) και με οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας και με κρατικά όργανα και φορείς, δικαστήρια και κάθε άλλον ο οποίος έχει διορισθεί ή έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας.


Χρόνος για τον οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας

Τηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σας για όσο χρόνο απαιτείται αυτό από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τις γνωματεύσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά έως την κατάθεση στον ΕΟΠΥΥ ενώ τα τιμολόγια σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Εφόσον αυτό απαιτηθεί μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας και για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου αυτό απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διαγράφονται ή καταστρέφονται μετά την πάροδο 20ετίας από την συλλογή τους.
Εφόσον δεν χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα νωρίτερα.


Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά από μέτρα για να τηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα (role based access control) καθώς και την κρυπτογράφηση ή άλλες μορφές ασφάλειας. Το προσωπικό μας ή και οι τρίτοι έχουν ενημερωθεί σχετικά με την  πολιτική ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. και απαιτούμε να συμμορφώνονται με αυτή προστατεύοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στον υψηλότερο βαθμό.


Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :
 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.
Η εταιρεία μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον  απαιτείται επιπλέον χρόνος. 
 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  

Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η συμβουλευτική εταιρεία KKL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ (Privacy Advocate).
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (e-mail: dpo-service2@privacyadvocate.gr ή τηλεφωνικά στο 210 6819236). Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, ελπίζουμε, βεβαίως, ότι πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε το κάθε παράπονό σας με την πρώτη ευκαιρία.