1. Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής
Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με την νομοθεσία, εκδίδει την παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας. 
Πεδίο εφαρμογής της είναι όλοι όσοι ενδέχεται να προσληφθούν στην Εταιρεία ως υπάλληλοι/εργαζόμενοι με οποιοδήποτε είδος συμβάσεως (εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου) ή εξωτερικοί συνεργάτες/ εργολάβοι και είτε έχουν υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας στην Εταιρεία, ή έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι από μια υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, η οποία μας οδηγεί στο να βρίσκουμε τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη των  θέσεων του Εταιρείας. 
 
2. Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και για λόγους συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της  αντίστοιχης θέσης.
Οι υπεύθυνοι προσλήψεων μας υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 
3. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, και την διατήρηση τους για δέκα (10) έτη.  Σκοπός της περιόδου διατήρησης  των δέκα (10) ετών,  είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε μαζί σας την πρώτη φορά.
Αν αργότερα, επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα υπάρξουν άλλες επιζήμιες συνέπειες. 
 
4. Πηγές των προσωπικών δεδομένων
Εάν υποβάλλατε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς, αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς ή από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως οι επαγγελματίες προμηθευτές βάσεων δεδομένων ή  υπηρεσίες προσλήψεων). Μετά την αίτησή σας, θα  μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, και μόνο εάν μας το επιτρέψετε με την εκ των προτέρων κοινοποίηση σε εμάς των στοιχείων επικοινωνίας τους. 
Η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να ξεκινήσει από εμάς μέσω απευθείας επικοινωνίας μαζί σας. Επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψηφίους με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχουν αποστείλει καθώς και τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn) ή συστάσεις, παραπομπές.
 
5. Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
Εάν υποβάλλατε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς ή από μια υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό σας σημείωμα,  τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων (ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης), τα αποδεικτικά καταλληλότητας για εργασία και τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε έλεγχο ιστορικού εργασίας ή έλεγχο ποινικού μητρώου.
Αν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από εμάς και κατόπιν δικής μας πρώτης επικοινωνίας με εσάς, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση που προσφέρουμε.
Εάν δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρει, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ακριβώς όπως εάν υποβάλλατε απευθείας αίτηση για εργασία. Εάν δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η θέση ή αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.
 
6. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής. Κατά τη διάρκεια της επιλογής θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και  συναδέλφους σας.
Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα δήλωση εχεμύθειας για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα δήλωση θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομιμοποιητική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στην Εταιρεία.
 
7. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Σε περίπτωση συγκεκριμένων κατηγοριών θέσεων, τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με άλλα μέλη του Εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, εάν είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της καταλληλότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας για μια θέση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου πραγματοποιηθεί η πρόσληψή σας.
 
8. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς τα χειρίζεται η Εταιρεία.
β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.  
γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης της επεξεργασίας από μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα του Εταιρείας.
δ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτηση σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε  να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω. 
ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Σας επιτρέπει να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζετε τη χρηστικότητα τους.
στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.
Παρακαλούμε πριν την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας να διαβουλευθείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Εταιρείας για τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην μεταξύ μας σχέση.
 
9. Οι πληροφορίες επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 210 8224775 καθώς και στο email: dpo-service2@privacyadvocate.gr.Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η συμβουλευτική εταιρεία Privacy Advocate (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ασουρματζιάν Αλεξάνδρα). 
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η ΑΠΔΠΧ, ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, βεβαίως, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά.